สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   56  
2 Jul 2022   50  
3 Jul 2022   70  
4 Jul 2022   66  
5 Jul 2022   80  
6 Jul 2022   71  
7 Jul 2022   64  
8 Jul 2022   75  
9 Jul 2022   75  
10 Jul 2022   49  
11 Jul 2022   56  
12 Jul 2022   58  
13 Jul 2022   54  
14 Jul 2022   50  
15 Jul 2022   67  
16 Jul 2022   52  
17 Jul 2022   47  
18 Jul 2022   55  
19 Jul 2022   49  
20 Jul 2022   50  
21 Jul 2022   54  
22 Jul 2022   49  
23 Jul 2022   64  
24 Jul 2022   68  
25 Jul 2022   59  
26 Jul 2022   54  
27 Jul 2022   43  
28 Jul 2022   52  
29 Jul 2022   49  
30 Jul 2022   49  
31 Jul 2022   42